📞 0622-018455
Log in

Over Hiram

Missie

De ondernemende school Hiram is een leergemeenschap voor jonge mensen, waarin zij zich in vrijheid en gemeenschap kunnen ontplooien en waar we de individuele mens recht doen. Zowel leerlingen als docenten zijn vrij om hun denken, voelen en willen te ontwikkelen in de richting die past bij hun eigen levensweg. Ouders betrekken we graag bij de gemeenschap van deze middelbare school.

Visie

Onze visie is dat een mens zowel een innerlijke geestelijke als een fysieke aardse kant heeft, die beide voeding en levendigheid nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling.

Elk individu is op aarde gekomen met eigen, unieke vermogens en bagage en heeft daarmee zijn eigen levensopgave te vervullen. Het ontdekken en vervullen van deze opgave is zingevend en motiverend, sterkt het zelfvertrouwen en voedt zelfbewustzijn.

Eigen levenspad

Op de school Hiram verzorgen we aanbod op fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel gebied, vanuit inzicht in de mens en zijn ontwikkeling, gebaseerd op de antroposofie. Dit aanbod is gevarieerd en past bij de ontwikkelingsfasen van de jongeren. Dit stimuleert het ontsluieren van het eigen ik en de eigen idealen. Hierbij maken we spaarzaam gebruik van cijfers en indeling in groepsniveaus.
Het systematisch scholen van het zelfstandig oordeelsvermogen helpt de jongvolwassenen hun moreel kompas te vinden. Daarmee kunnen zij in de snel veranderende maatschappij hun levenstaak blijven volbrengen.

Gemeenschap

Binnen onze hechte leergemeenschap vormt de vaste stamklas een veilige omgeving waar de kinderen hun sociaal handelen en de gevolgen daarvan zelf kunnen ervaren en oefenen. Ouders participeren in en maken deel uit van de gemeenschap. Hierdoor kunnen we samen breed kijken naar de kinderen, waardoor deze zich waargenomen en gesteund voelen, en leren vertrouwen op hun eigenheid. Om zo'n gemeenschap met sociaal bewustzijn vorm te geven, maken we gebruik van instrumenten zoals gedragen besluitvorming. Ook regelmatige scholing voor ouders en docenten waarborgt dit fundament van een duurzame leergemeenschap waarin ieder tot z'n recht komt en zich verder kan ontwikkelen.

Organisatie van de school

De Hiramschool is een professionele leergemeenschap, waar we elkaar kennen en rondom de kinderen en klas kunnen gaan staan. Dat vraagt een overzichtelijke organisatie, en de school mag dus niet te groot worden. Bij de groei van de school zullen we steeds blijven zoeken naar de menselijke maat.

We werken met een bestuur dat door leraren zelf gevormd wordt. Zij kunnen zich laten ondersteunen door bijvoorbeeld een coördinator. Op deze manier wordt de school bestuurd vanuit een directe verbinding met de kinderen, de ouders en de school als geheel en niet verstoord door managementstrategieën die los staan van de eigenlijke taak van de school.

Didactiek & Docenten

De benadering van de Hiramschool, om leerlingen te laten leren vanuit intrinsieke motivatie en daarvoor ervaringsgericht onderwijs aan te bieden, vraagt om een nieuwe rol van docenten.

Het allerbelangrijkste is dat zij initiatiefkracht hebben in grote en kleine zaken, om steeds weer creatief te zijn in de ontwikkeling van hun les en de school als geheel. Daarbij is het van groot belang dat zij interesse hebben in de wereld en de mens, en de leerlingen en hun wereld in het bijzonder. En dat zij werken vanuit een sterk ontwikkeld innerlijk waarheidsgevoel en daar trouw aan durven zijn.

Dat maakt dat zij de kinderen kunnen laten ervaren wat het is om actief te denken, wat het is om zorgvuldig waar te nemen, met wilskracht door te zetten en met gevoel voor schoonheid hun werk vorm te geven.

Kern van de didactiek is, dat het klasseverband belangrijk is en daarbinnen de individuele leerweg van het kind wordt mogelijk gemaakt. De leerlingen behouden de hele school hun eigen klas, ze kunnen ook niet blijven zitten, en houden zoveel mogelijk ook één mentor die hen daardoor verdergaand leert kennen en hen in hun ontwikkeling blijft volgen.

Leraren van een middelbare school die deze aanpak nastreven vertellen het volgende:

De Ondernemende School (DOS)

Logo DOS Ondernemerschap wordt vaak gezien als een commerciële activiteit. In wezen gaat het echter om een geestelijke activiteit. Je neemt een ideaal, een innerlijke impuls, streven mee ‘naar onder’, zodat het geen ideaal blijft maar een vernieuwing in de wereld brengt én zich doorontwikkelt.

DOS Hiram

Hiram wil graag een ondernemende school zijn. Dit betekent dat er op onze school een gemeenschap van mensen is die een warme omhulling vormt en ruimte schept voor ieders ontwikkeling. Er wordt samengewerkt vanuit het initiatief van alle betrokkenen, besluiten worden met gedragen besluitvorming genomen, en we werken met elkaar vanuit inzicht in de levensweg van ieder mens. Op deze manier wordt het sociale leven in de school steeds weer vermenselijkt en daarmee een voorbeeld voor de kinderen van nu.

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat de leraren vrij zijn het onderwijs van dag tot dag vanuit eigen inzicht en creativiteit vorm te geven, in liefdevolle verbinding met de kinderen. De Waldorfpedagogiek vormt daarvoor de basis van waaruit zij werken. Essentieel voor ons is dat bezien vanuit de Waldorfpedagogiek de lesstof op school niet om een ‘van buitenaf’ te leveren prestatie vraagt, maar in wezen juist voeding is voor wat innerlijk in het kind tot ontwikkeling wil komen. Naar lichaam, ziel en geest.

Samenwerking

Samenwerking tussen Ondernemende Scholen gaat ons verder brengen! We ontmoeten elkaar als Ondernemende Schoolinitiatieven, wisselen ervaringen uit, en komen ook op 10 studiedagen met elkaar samen dit jaar.

Andere Ondernemende Scholen in oprichting zijn op dit moment (juli 2022):

En ook nog andere schoolinitiatieven zijn met ons in gesprek en/of bereiden een belangstellingsmeting en aanvraag voor voor 2023.

Meer informatie vind je op: https://www.deondernemendeschool.nl/

Naam & logo

De naam ‘Hiram’

Hiram was de bouwmeester van koning Salomo. Salomo wist precies hoe zijn tempel volgens de goddelijke wetten (Theo-rie) er uit zou moeten zien, maar al zijn wijsheid schoot tekort om in deze wereld wat voor bouwwerk dan ook te verwerkelijken.

Daarvoor waren de vermogens en vaardigheden van de ‘vakman’ Hiram nodig. Hiram realiseerde dat wat in de geest als ideaal (tempel) aanwezig was, in de aardse werkelijkheid. De Hiramschool wil voor jonge mensen die ervaring mogelijk maken: Om datgene wat je van binnenuit motiveert, wat je in je hoofd en hart hebt, met je ‘handen’ (je wil) ‘op aarde’ te brengen. Vanuit intrinsieke motivatie zullen ze daarbij de hindernissen overwinnen, en in zichzelf ontwikkelen wat ze daarvoor nodig hebben.

De docenten van de Hiramschool zien het als hun belangrijkste taak de leerlingen op deze individuele ontwikkelingsweg te begeleiden.

Het logo

Logo Het logo laat de veilige bescherming van een tempel zien waarbinnen de gemeenschap en elk individu daar in haar eigen zonlicht kan ontwikkelen en laten schijnen.

Een tempel is, net als onze school, een gemeenschapshuis. De trapsgewijze plaatsing van de letters staan voor de voortdurende ontwikkelstappen die leerlingen en docenten maken. Het tempeldak rust daardoor ook op de letters als op pilaren; Hiram vormt de pilaren van de gemeenschap.

De kleuren zijn gekozen op basis van rust, stabiliteit en warmte.